Algemene Voorwaarden voor de Fotoservice


Inleiding

Wij verheugen ons zeer dat u gebruik wilt maken van de diensten van de Fotoservice die worden verstrekt door H. De Beukelaer nv/sa met welke vennootschap u een overeenkomst sluit. De Fotoservice maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van de diensten van H. De Beukelaer nv/sa en/of de aan haar verbonden ondernemingen ("Photo Litto" en zijn leveranciers)

Hieronder vindt u de op deze diensten van toepassing zijnde algemene voorwaarden. U als klant erkent deze voorwaarden als bindend bij het verstrekken van de opdracht in het bestel-gedeelte en/of bij het openen van een klantengegevens voor het album- gedeelte. Alvorens u gebruik maakt van de service van de Fotoservice, is het noodzakelijk dat u ook onze Bepalingen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens bij diensten van de Fotoservice leest en accepteert.

Wij verwijzen u daarvoor naar het aan te kruisen vakje "Ik aanvaard de algemene verkoopsvoorwaarden"; dit bevindt zich in het bestel-gedeelte bij het afronden van uw bestelling. Vink het hokje aan als u akkoord gaat.


KODAK Licensed Product

Kodak en de presentatie van het merk Kodak zijn handelsmerken die door Kodak onder licentie worden gebruikt.

Aangeboden diensten

U kunt digitale beeldbestanden via de Fotoservice naar ons opsturen en daarvan afdrukken op fotopapier respectievelijk fotoproducten bestellen.

De door u te betalen vergoeding voor het maken van de afdrukken op papier respectievelijk de fotoproducten wordt bepaald op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen die op de website staan vermeld. Deze prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting.

Gebied van toepassing

De Fotoservice bestelservice is beperkt tot het grondgebied van België en Luxemburg. Dat wil zeggen dat het genoemde besteladres alsmede het adres van levering zich in België of Luxemburg moeten bevinden.

Registratie door het aanmaken van een persoonlijk account. Als u een bestelling wilt plaatsen, moet een account aanmaken. Dat heeft als voordeel dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd door een wachtwoord (voor nadere informatie zie ook clausules voor de bescherming van persoonsgegevens). De gegevens kunnen bij toekomstige bestellingen snel worden opgevraagd.

De gegevens in het klantenbestand moeten correct en waarheidsgetrouw zijn. Bovendien bent u voor de geheimhouding en het gebruik van uw wachtwoord zelf verantwoordelijk. Mocht de verdenking bestaan dat het wachtwoord onbevoegd wordt gebruikt, dan bent u verplicht ons dit te melden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die door oneigenlijk gebruik van uw klantenbestand door derden wordt veroorzaakt.

Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten, dan hebt u de mogelijkheid om via uw e-mailadres een eenduidige gebruikersnaam en het wachtwoord toegezonden te krijgen.

Intellectueel eigendom

Voor de inhoud van de toegezonden beeldbestanden bent u verantwoordelijk. U staat ervoor in gerechtigd te zijn de door u ge- uploade beeldbestanden te gebruiken en te beschikken over de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten. In het bijzonder garandeert u geen inbreuk te maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden. Voor de gevolgen van een eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten bent u hoofdelijk aansprakelijk en u vrijwaart ons en H. De Beukelaer nv/sa volledig tegen alle eventuele aanspraken van derden in verband met inbreuk of beweerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Voorts verplicht u zich om eventuele schade waarvoor u aansprakelijk bent aan de Fotoservice en H. De Beukelaer nv/sa te vergoeden.

Om het aan H. De Beukelaer nv/sa mogelijk te maken de gevraagde afdrukken en vergrotingen te leveren geeft u H. De Beukelaer nv/sa toestemming om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn, waaronder handelingen die omschreven zijn in de Auteurswet, zoals het opslaan en vermenigvuldigen .H. De Beukelaer nv/sa mag deze handelingen ook uitbesteden, als dat naar de mening van H. De Beukelaer nvv/sa wenselijk is. U gaat ermee accoord dat de uitsnede van de afdruk iets kan verschillen van die van het aangeboden materiaal. H. De Beukelaer nv/sa mag uw wachtwoord controleren en bevestigen.

Levering en verzending

U bent verplicht om de levering bij ontvangst te controleren en reclamaties per omgaande te melden.

Zodra de levering buiten ons bereik is, dient u als klant evt. verlies of beschadiging aan te tonen. Dit geldt met name in het geval dat wij de levering aan een expediteur, een vrachtvervoerder of aan een derde ter verzending hebben aangeboden. Deze bepaling geldt niet voor consumenten.

Uw opdrachten worden binnen de kortst mogelijke tijd behandeld. Wij doen alles wat binnen ons vermogen ligt om de overeengekomen levertermijnen na te komen. Verzoeken tot schadevergoeding of opzegging van het contract wegens vertraging van de levering door ons of één van de uitvoerende hulpkrachten zijn echter uitgesloten. Dit geldt niet indien de vertraging wegens opzet of grove nalatigheid door ons of door één van onze uitvoerende hulpkrachten is veroorzaakt.

Nalevering, schadevergoeding, ontbinding en aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid voor gebreken beperkt zich tot nalevering (verbetering achteraf of vervangende levering van fotoproducten waarvan blijkt dat ze foutief zijn vervaardigd, beschreven of verpakt en waarbij er geen sprake is van gebreken bij normale slijtage, verkeerde opslag/behandeling en het niet opvolgen van bedienings- of onderhoudsrichtlijnen en gebruiksaanwijzingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen die u zelf heeft aangebracht, voor de effecten van accessoires van anderen of na overschrijding van de houdbaarheidsdatum of de gebruikelijke houdbaarheidsduur).

Voor diensten beperkt onze aansprakelijkheid zich tot nalevering bij gebreken. In het geval van nalevering kiezen wij de technisch en economisch meest gunstige oplossing, tenzij u consument bent of u als consument een andere keuze maakt. Deze afwijkende keuze is voor ons niet bindend indien deze niet of alleen met onevenredige kosten mogelijk is.

Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gebreken bij kleurverschillen tussen de originele foto en de geleverde papieren afdruk resp. het fotoproduct, met name als die door een slechte kwaliteit (bijv. lage resolutie) van het originele beeldbestand worden veroorzaakt. Reclamaties op basis van smaak gelden niet als gebreken.

Aan u blijft het recht voorbehouden om bij het mislukken van twee verbeteringspogingen naar eigen keuze prijsvermindering (korting) te verlangen of de overeenkomst te beëindigen.

Onze technische dienst dient de mogelijkheid te krijgen om producten op gebreken te onderzoeken.

Bent u ondernemer, dan bedraagt de verjaringstermijn voor aanspraken op nalevering en schadevergoeding een jaar. Dit geldt niet bij levering aan wederverkopers ten behoeve van verkoop aan consumenten. Aanspraken op vergoeding van kosten van verbeteringspogingen voor ondernemers zijn uitgesloten.

Bij een vervangende levering wordt de verjaringstermijn voor claims wegens gebreken niet verlengd.

Bij het ontbreken van de overeengekomen kwaliteit zijn verdergaande aanspraken uitgesloten. De overeenkomst dekt met name niet tegen gevolgschade door gebreken.

U heeft niet het recht de koop op afstand op grond van de Wet Koop op Afstand te ontbinden als de voor u te maken papierafdrukken respectievelijk fotoproducten tot stand worden gebracht overeenkomstig uw specificaties en duidelijk persoonlijk van aard zijn.

De in deze voorwaarden opgenomen verweermiddelen en aansprakelijkheidsbeperkingen daaronder begrepen, gelden eveneens voor de door ons ingeschakelde hulpkrachten, H. De Beukelaer nv/sa, haar toeleveranciers en hulpkrachten daaronder begrepen.

Onwettig materiaal

Het is uitdrukkelijk verboden om foto´s die strijdig zijn met enige wet of regelgeving, zoals bijvoorbeeld kinderpornografie of materiaal dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, naar de Fotoservice te uploaden en/of te verspreiden. Wij, H. De Beukelaer nv/sa, haar toeleveranciers en de uitvoerende hulpkrachten, zijn gerechtigd maar niet verplicht, de inhoud van het ons ter beschikking gestelde beeldmateriaal daarop te controleren en alle passende maatregelen te nemen om dergelijk misbruik aan te geven. Indien wij daar door de politie of andere overheidsinstanties om worden verzocht of indien wij daartoe zelf aanleiding zien, zullen wij beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk met bijbehorende persoonsgegevens aan de politie of aan andere overheidsinstanties verstrekken.

Wij behouden ons het recht voor om beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande mededeling van de Fotoservice te verwijderen en/of om te weigeren fotomateriaal af te drukken, als dit om wettelijke of om andere redenen opportuun is.

Bereikbaarheid van de service

Wij verplichten ons om alle redelijke inspanningen te doen om de website 24 uur per dag volledig operationeel te houden. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voor u ontstaat door een tijdelijke onbereikbaarheid van de website of delen daarvan of door andere technische problemen.

Opzegging van de services

Wij behouden ons het recht voor om uw lidmaatschap van de Fotoservice te allen tijde te beëindigen. In dat geval worden alle beschikbare persoons- en andere gegevens die betrekking op u hebben, door ons gewist.

U kunt ook zelf zorgen voor opzegging van de service van de Fotoservice door uw klantengegevens te wissen. In dat geval worden al uw opgeslagen persoonsgegevens in het klantenbestand, uw beeldbestanden en overige opgeslagen informatie gewist. Daardoor wordt ook de toegang tot alle tot dan toe door u opgeslagen foto's en albums geblokkeerd en worden alle albums die onder uw gebruikerscode vallen, alsmede al uw beeldbestanden, gewist. U kunt uw klantengegevens en uw bestanden te allen tijde geheel wissen, tenzij er een bestelling is die nog niet volledig is afgewikkeld. Nadat de laatste bestelling is afgehandeld, staat het u vrij tot verwijdering van uw gegevens over te gaan.

Tegenstrijdige leveringsvoorwaarden

Indien bestellingen of andere documenten, bestanden, teksten of andere elektronisch toegezonden mededelingen van u voorwaarden bevatten die strijdig zijn met de onderhavige algemene voorwaarden, of indien u hieraan andere bepalingen toevoegt, dan zullen deze bepalingen geen deel uitmaken van de overeenkomst.

Forumkeuze en toepasselijk recht

Op geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit onze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Indien u ondernemer, rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds bent dan is de rechtbank te Antwerpen exclusief bevoegd ten aanzien van de beslechting van deze geschillen. Indien u geen ondernemer bent, geldt voor het bepalen van de absoluut en relatief bevoegde rechtbank de wettelijke forumkeuzeregeling.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Geldigheid

Mocht(en) één of meer bepaling(en) van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig blijken te zijn of worden, dan laat dit de overige bepalingen niettemin onverlet. Beide contractpartners verplichten zich, voor zover nodig, een nieuwe bepaling toe te passen die, economisch gezien, de ongeldige bepaling het dichtst benadert.

Wijzigingen

Mocht het in de loop van de tijd noodzakelijk zijn of worden om deze algemene voorwaarden op grond van wettelijke voorschriften of om andere redenen te wijzigen, aan te passen of te actualiseren, dan zullen wij u over die wijzigingen en/of aanvullingen informeren. De wijzigingen en/of aanvullingen zijn na het bekendmaken daarvan onmiddellijk geldig en deze gelden voor alle opdrachten in het 'bestel'-gedeelte, alsmede voor alle handelingen, die na dit tijdstip zijn binnengekomen respectievelijk zijn uitgevoerd. Op deze pagina vindt u steeds de meest recente versie. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen staat het u vrij om de overeenkomst met ons op te zeggen.

Online betaling

De fotoservice website aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht.

Vragen

Stuur vragen en opmerkingen of eventuele reclamaties per e-mail naar ons servicecenter

Verkoop op afstand

Voor alle producten en diensten die via onze website aangekocht worden, heb je in principe het recht af te zien van de aankoop gedurende 14 werkdagen, te beginnen vanaf de levering van het product of de aanvang van de dienst. Als de dienst onmiddellijk start, vervalt je recht om af te zien van de aankoop. Dit geldt ook voor aangepaste en op maat gemaakte producten of diensten. Opgelet: als je online afdrukken van foto´s uit je persoonlijke fotohoek bestelt of zulke foto´s op een cd laat zetten, dan kun je geen aanspraak maken op het bovenvermelde verzakingsrecht, omdat het hier producten met een duidelijk persoonlijk karakter betreft.

Privacy Policy